Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023, bieżące, menu 193 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr ROO 0050.44.2023 Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.


Informacja Komisarza  Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 września 2023r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji


Postanowienie Nr 113/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew


Postanowienie Nr 114/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2023r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 15 września 2023r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 14 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym Nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 14 października 2023 r. o nowym, prawidłowym brzmieniu karty do głosowania w okręgu wyborczym Nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Harmonogram gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.


Postanowienie Nr 148/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 5 października 2023r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Wróblew


Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości Gminy Wróblew z podziałem na funkcje


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 15 października 2023r.


Sprawdzenie danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz w spisie wyborców

SPRAWDZENIE DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie przetwarzanych danych.
Sprawdzenia danych można dokonać:

 1. samodzielnie, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. składając wniosek do Wójta Gminy Wróblew w terminie do 10 października 2023 r. na piśmie utrwalonym w postaci:
  - papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  - elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

SPRAWDZENIE W SPISIE WYBORCÓW

W okresie od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r. każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień15 października 2023 r.
Udostępnianie, następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w CRW

Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców


Informacja o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Wójt Gminy Wróblew informuje, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Gminy Wróblew:

 • ustnie – Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew Sekretariat (pokój nr 15)
  w tym telefonicznie: 43 828 66 00,
 • pisemnie – Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew,
 • w formie elektronicznej na adres ePUAP/UGWroblew/SkrytkaESP.

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r. (poniedziałek do godziny 15:30).

Na podstawie ww. zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami, tj. do 12 października br. każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o godzinie transportu.

Wyborca, którzy zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz poniżej:

Wniosek o zgłoszenie transportu do i z lokalu wyborczego


Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa


Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), na podstawie art. 103aa:
§ 1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.
§ 2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 § 5.
§ 3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2.
(…)
§ 7. Należności, o których mowa w § 1, wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Mając na względzie powyższe, informujemy że w/w dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Wróblew, w pokoju nr 7 (parter).

Do pobrania:
Wniosek o wypłatę diety


Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. są dostępne pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/


Klauzula RODO CRW

Klauzula RODO CRW

Metryka

sporządzono
2023-08-09 przez Karczmarek Magdalena
udostępniono
2023-08-09 14:10 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-10-17 14:07 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
679
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.