Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory ławników sądowych 2024-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników sądowych 2024-2027, bieżące, menu 189 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników sądowych 2024-2027

Wybory ławników sądowych 2024-2027

Ogłoszenie w sprawie zasad przeprowadzenia wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027

W związku z upływem w 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sieradzu i Sądzie Okręgowym w Sieradzu, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy Wróblew w sprawie dokonania wyboru kandydatów na ławników:

Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu2 ławników, tym do orzekania:

  • w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 osób
  • w pozostałych sprawach – 2 osoby;

Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sieradzu2 ławników, w tym do orzekania:

  • w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osobę,
  • w pozostałych sprawach – 1 osobę.

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

2. Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3. Kto nie może zostać ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wróblew.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców gminy Wróblew kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

5. Zgłoszenie kandydata.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – wzór karty do pobrania TUTAJ

6. Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia?
Kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli:
Należy dołączyć również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa:
Należy dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

7. Kto ponosi koszty opłat za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego?
• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy).
• Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a Ustawy).

8. Jaki jest termin zgłoszenia?

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy Wróblew w godzinach od 7.30 – 15.30 (nr tel. 43 828 66 00 lub 43 828 66 03).

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak


Załączniki:
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
2) Formularz – lista osób popierających kandydata, posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wróblew
3) Formularze – oświadczenia kandydata
4) Formularz – zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

Metryka

sporządzono
2023-06-13 przez Sekretarz Gminy
udostępniono
2023-06-13 15:11 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-06-13 15:16 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
378
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.