Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Wróblew Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory do izb rolniczych 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do izb rolniczych 2023, bieżące, menu 177 - BIP - Urząd Gminy Wróblew”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory do izb rolniczych 2023

Wybory do izb rolniczych 2023

Uchwałą nr 2/2023r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00

Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Szczegółowe informacji dotyczące wyborów 2019 do izb rolniczych znajdują się na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pod adresem: https://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-24-wrze%C5%9Bnia-2023-roku


INFORMACJA WS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OKRĘGOWEJ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. 

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 20 czerwca 2023r. Adresy i kontakty dostępne są tutaj.

Regulamin 

Regulamin Komisji Okręgowej 

Informacji dotyczące wyborów do izb rolniczych udziela Biuro IRWŁ w Łodzi - 42 632 70 21


INFORMACJE I DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej;

wzór zgłoszenia określa załącznik nr 9 oraz 9a do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11.

5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

*Szczegółowe zasady i tryby przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - Uchwała nr 1 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 

Wzory dokumentów (PDF) potrzebnych do zgłoszenia kandydata w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata - osoby prawnej 

Oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych o niekaralności za przestępstwo umyślne

Oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych o zgodzie na kandydowanie 

Upoważnienie do zgłoszenie kandydatury osoby prawnej 

Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury 

Zgłoszenie kandydatury osoby prawnej 

Zgłoszenie kandydatury 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

źródło: https://izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izby-rolniczej-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-informacje-i-dokumenty-dla-kandydat%C3%B3w-do-rad


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok

OBWIESZCZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 125 we Wróblewie podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

1. Przewodniczący Komisji: Nina Resterniak
2. Wiceprzewodniczący Komisji: Ilona Mikołajczyk
3. Sekretarz Komisji: Magdalena Wiernik
4. Członek Komisji: Stanisław Szymański
5. Członek Komisji: Michał Kulesza

Siedziba Komisji mieści się: w Urzędzie Gminy Wróblew

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:
w dniu 04. 09. 2023r. w godzinach od 8.00 do 13.00
Po tej godzinie kontakt pod nr telefonu: 661 109 522

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu gminy od dnia 25.08.2023r. Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 04.09.2023r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów - odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023r.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Nr 125 we Wróblewie

(-) Nina Resterniak


OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 125
we Wróblewie
z dnia 4 września 2023r.


Na podstawie art. 14.1 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 125 we Wróblewie wzywa członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zgłoszenia dodatkowych kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w gminie Wróblew.

Zgłoszenie i rejestracja dodatkowych kandydatów upływa dnia 08.09.2023r.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Nr 125 we Wróblewie

(-) Nina Resterniak

 

Metryka

sporządzono
2023-05-26 przez Resterniak Nina
udostępniono
2023-05-26 09:14 przez Karczmarek Magdalena
zmodyfikowano
2023-09-05 18:27 przez Karczmarek Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
427
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.